Moto 2 Moto E

Results Qatar

1KalexTetsuta Nagashima
2KalexLorenzo Baldassarri+ 1.347
3KalexEnea Bastianini+ 1.428
4KalexJoe Roberts+ 1.559
5KalexRemy Gardner+ 1.901
6Speed UpJorge Navarro+ 2.381
7KalexMarcel Schrötter+ 4.490
8Speed UpAron Canet+ 4.703
9KalexXavier Vierge+ 7.118
10KalexThomas Lüthi+ 8.904
11NTSBo Bendsneyder+ 9.730
12KalexMarco Bezzecchi+ 11.410
13Speed UpFabio Di Giannantonio+ 12.701
14KalexJake Dixon+ 12.717
15MV AgustaStefano Manzi+ 16.208
16KalexEdgar Pons+ 16.256
17KalexHéctor Garzó+ 16.869
18KalexNicoló Bulega+ 16.932
19Speed UpHafizh Syahrin+ 19.639
20KalexJorge Martin+ 20.662
21MV AgustaSimone Corsi+ 27.291
22KalexAndi Izdihar+ 34.514
23NTSJesko Raffin+ 34.664
24KalexLorenzo Dalla Porta+ 45.850
25KalexSomkiat Chantra+ 1 Runde

Results Spain

1KalexLuca Marini+ 1.271
2KalexTetsuta Nagashima+ 4.838
3KalexJorge Martin+ 6.200
4KalexSam Lowes+ 10.794
5Speed UpAron Canet+ 15.578
6Speed UpHafizh Syahrin+ 17.426
7KalexRemy Gardner+ 19.416
8KalexLorenzo Baldassarri+ 19.505
9KalexEnea Bastianini+ 19.590
10KalexXavier Vierge+ 21.269
11MV AgustaStefano Manzi+ 21.405
12KalexHéctor Garzó+ 24.550
13KalexAugusto Fernández+ 26.232
14KalexNicoló Bulega+ 27.303
15MV AgustaSimone Corsi+ 32.566
16KalexEdgar Pons+ 33.951
17KalexJoe Roberts+ 36.432
18KalexJake Dixon+ 43.699
19KalexLorenzo Dalla Porta+ 43.889
20KalexAndi Izdihar+ 1:02.884
21NTSJesko Raffin+ 1:09.455
22KalexKasma Kasmayudin+ 1 Runde

Results Spain

1KalexEnea Bastianini
2KalexLuca Marini+ 2.153
3KalexMarco Bezzecchi+ 3.243
4KalexSam Lowes+ 3.817
5Speed UpAron Canet+ 9.155
6KalexJorge Martin+ 11.988
7KalexThomas Lüthi+ 13.857
8KalexXavier Vierge+ 19.590
9MV AgustaStefano Manzi+ 20.199
10KalexMarcel Schrötter+ 20.262
11KalexTetsuta Nagashima+ 20.447
12KalexNicoló Bulega+ 21.464
13KalexAugusto Fernández+ 24.804
14KalexRemy Gardner+ 26.370
15KalexMarcos Ramirez+ 27.018
16KalexEdgar Pons+ 27.126
17KalexJoe Roberts+ 30.228
18Speed UpFabio Di Giannantonio+ 30.895
19NTSBo Bendsneyder+ 41.678
20KalexAndi Izdihar+ 41.793

Results Czech Republic

1KalexEnea Bastianini
2KalexSam Lowes+ 0.423
3KalexJoe Roberts+ 5.948
4KalexLuca Marini+ 8.797
5KalexAugusto Fernández+ 9.392
6KalexMarco Bezzecchi+ 10.306
7Speed UpJorge Navarro+ 10.575
8KalexJorge Martin+ 11.366
9Speed UpHafizh Syahrin+ 12.875
10Speed UpAron Canet+ 14.266
11KalexTetsuta Nagashima+ 15.378
12KalexXavier Vierge+ 19.031
13KalexRemy Gardner+ 19.282
14KalexNicoló Bulega+ 19.598
15KalexMarcel Schrötter+ 19.638
16Speed UpFabio Di Giannantonio+ 22.245
17KalexThomas Lüthi+ 24.406
18NTSBo Bendsneyder+ 25.065
19KalexMarcos Ramirez+ 25.170
20KalexEdgar Pons+ 26.727
21NTSDominique Aegerter+ 27.004
22KalexLorenzo Baldassarri+ 29.986
23KalexSomkiat Chantra+ 36.034
24KalexLorenzo Dalla Porta+ 36.411
25KalexAndi Izdihar+ 45.780

Results Austria

1KalexJorge Martin
2KalexLuca Marini+ 2.195
3KalexMarcel Schrötter+ 4.782
4KalexSam Lowes+ 7.249
5KalexXavier Vierge+ 7.325
6KalexMarco Bezzecchi+ 7.771
7KalexThomas Lüthi+ 9.405
8KalexAugusto Fernández+ 9.598
9Speed UpAron Canet+ 10.023
10KalexJoe Roberts+ 10.890
11KalexLorenzo Baldassarri+ 11.170
12NTSDominique Aegerter+ 11.803
13KalexSomkiat Chantra+ 13.002
14KalexJake Dixon+ 13.385
15KalexHéctor Garzó+ 15.865
16KalexNicoló Bulega+ 15.897
17MV AgustaStefano Manzi+ 15.913
18KalexMarcos Ramirez *+ 16.222
19KalexLorenzo Dalla Porta+ 18.830
20MV AgustaSimone Corsi+ 22.614
21Speed UpFabio Di Giannantonio+ 25.079
22NTSBo Bendsneyder+ 29.300
23KalexKasma Kasmayudin+ 36.648

Results Austria

1KalexMarco Bezzecchi
2KalexJorge Martin *-0.060
3KalexRemy Gardner+ 1.027
4KalexTetsuta Nagashima+ 1.974
5KalexThomas Lüthi+ 3.230
6KalexXavier Vierge+ 6.196
7KalexLuca Marini+ 8.634
8KalexJake Dixon+ 9.005
9KalexHéctor Garzó+ 9.620
10KalexEnea Bastianini+ 10.051
11KalexMarcel Schrötter+ 10.238
12KalexJoe Roberts+ 14.857
13KalexNicoló Bulega+ 17.968
14MV AgustaStefano Manzi+ 20.956
15KalexLorenzo Baldassarri+ 21.189
16KalexMarcos Ramirez+ 21.497
17KalexLorenzo Dalla Porta+ 26.471
18Speed UpFabio Di Giannantonio+ 26.952
19KalexEdgar Pons *+ 29.400
20MV AgustaSimone Corsi+ 30.859
21KalexKasma Kasmayudin+ 43.828
22Speed UpAlejandro Medina+ 55.353
23KalexAndi Izdihar+ 1:00.005
24NTSBo Bendsneyder *+ 1:10.576

Results San Marino

1KalexLuca Marini
2KalexMarco Bezzecchi+ 0.799
3KalexEnea Bastianini+ 0.897
4KalexXavier Vierge+ 2.177
5KalexAugusto Fernández+ 8.307
6KalexThomas Lüthi+ 9.046
7Speed UpFabio Di Giannantonio+ 9.971
8KalexSam Lowes+ 16.485
9Speed UpAron Canet+ 17.036
10KalexJoe Roberts+ 17.209
11KalexLorenzo Baldassarri+ 17.741
12KalexMarcos Ramirez+ 19.152
13KalexLorenzo Dalla Porta+ 21.946
14MV AgustaSimone Corsi+ 22.005
15KalexNicoló Bulega+ 24.404
16KalexJake Dixon+ 24.663
17MV AgustaStefano Manzi+ 27.442
18KalexSomkiat Chantra+ 32.671
19NTSBo Bendsneyder+ 35.844
20KalexKasma Kasmayudin+ 46.463

Results San Marino

1KalexEnea Bastianini
2KalexMarco Bezzecchi+ 0.720
3KalexSam Lowes+ 1.124
4KalexLuca Marini+ 2.310
5KalexMarcel Schrötter+ 4.132
6KalexJake Dixon+ 7.201
7Speed UpJorge Navarro+ 7.558
8Speed UpFabio Di Giannantonio+ 7.704
9KalexThomas Lüthi+ 7.762
10KalexHéctor Garzó+ 8.249
11KalexNicoló Bulega *+ 8.141
12MV AgustaSimone Corsi+ 8.663
13Speed UpAron Canet+ 9.189
14KalexLorenzo Dalla Porta+ 12.538
15MV AgustaStefano Manzi+ 12.744
16KTMMattia Pasini+ 12.935
17KalexMarcos Ramirez+ 13.227
18KalexAugusto Fernández+ 13.779
19Speed UpHafizh Syahrin+ 14.525
20KalexEdgar Pons+ 15.028
21KalexSomkiat Chantra+ 15.511
22NTSBo Bendsneyder+ 18.160
23KalexTetsuta Nagashima *+ 18.079
24KalexAndi Izdihar+ 21.265
25KalexLorenzo Baldassarri+ 25.587

Results Catalunya

1KalexLuca Marini
2KalexSam Lowes+ 0.981
3Speed UpFabio Di Giannantonio+ 4.399
4Speed UpJorge Navarro+ 5.608
5KalexJoe Roberts+ 5.797
6KalexEnea Bastianini+ 6.080
7KalexMarco Bezzecchi+ 8.552
8Speed UpAron Canet+ 9.928
9KalexMarcos Ramirez+ 14.874
10KalexMarcel Schrötter+ 15.058
11KalexThomas Lüthi+ 17.687
12KalexTetsuta Nagashima+ 18.910
13KalexHéctor Garzó+ 19.017
14KalexEdgar Pons+ 19.315
15MV AgustaSimone Corsi+ 20.404
16KalexRemy Gardner+ 24.358
17NTSBo Bendsneyder+ 27.561
18Speed UpHafizh Syahrin+ 36.014
19KalexAndi Izdihar+ 36.101
20KalexKasma Kasmayudin+ 37.659
21NTSPiotr Biesiekirski+ 1:00.256

Results France

1KalexSam Lowes
2KalexRemy Gardner+ 3.822
3KalexMarco Bezzecchi+ 4.184
4KalexAugusto Fernández+ 5.884
5KalexThomas Lüthi+ 21.668
6KalexJoe Roberts+ 29.197
7Speed UpFabio Di Giannantonio+ 32.249
8KalexLorenzo Baldassarri+ 34.376
9KalexSomkiat Chantra+ 35.392
10KalexMarcel Schrötter+ 35.521
11KalexEnea Bastianini *+ 37.720
12KalexHéctor Garzó+ 37.910
13KalexMarcos Ramirez+ 38.423
14MV AgustaStefano Manzi+ 43.464
15Speed UpHafizh Syahrin+ 44.036
16MV AgustaSimone Corsi+ 44.217
17KalexLuca Marini+ 59.550
18KalexLorenzo Dalla Porta+ 1:09.735
19KalexEdgar Pons+ 1:09.751
20NTSBo Bendsneyder+ 1:12.930
21KalexTetsuta Nagashima+ 1:14.158
22NTSPiotr Biesiekirski+ 1 Runde

Results Spain

1KalexSam Lowes
2KalexEnea Bastianini+ 4.195
3KalexJorge Martin+ 4.340
4KalexJake Dixon+ 9.298
5KalexRemy Gardner+ 14.765
6KalexMarcos Ramirez+ 15.130
7KalexHéctor Garzó+ 15.192
8KalexJoe Roberts+ 17.024
9KalexTetsuta Nagashima+ 19.000
10MV AgustaSimone Corsi+ 20.206
11KalexAugusto Fernández+ 22.661
12KalexThomas Lüthi+ 22.692
13KalexEdgar Pons+ 22.995
14MV AgustaStefano Manzi+ 23.301
15KalexMarcel Schrötter+ 23.989
16KalexXavier Vierge+ 26.747
17KalexLorenzo Dalla Porta+ 26.862
18KalexNicoló Bulega+ 27.686
19Speed UpHafizh Syahrin+ 27.761
20KalexLorenzo Baldassarri+ 27.892
21NTSBo Bendsneyder+ 36.250
22KalexAndi Izdihar+ 44.779
23KalexSomkiat Chantra+ 45.687
24Speed UpXavier Cardelús+ 47.231
25KalexKasma Kasmayudin+ 58.178
26NTSPiotr Biesiekirski+ 1:05.154
27Speed UpJorge Navarro+ 3 Runden

Results Spain

1KalexSam Lowes
2Speed UpFabio Di Giannantonio+ 8.425
3KalexEnea Bastianini+ 10.871
4KalexRemy Gardner+ 12.657
5Speed UpJorge Navarro+ 13.006
6KalexJorge Martin+ 14.766
7KalexJake Dixon+ 16.905
8KalexAugusto Fernández+ 17.027
9KalexMarcos Ramirez+ 21.888
10KalexJoe Roberts+ 22.951
11KalexLuca Marini+ 24.969
12KalexXavier Vierge+ 26.206
13Speed UpHafizh Syahrin+ 26.317
14KalexTetsuta Nagashima+ 26.685
15MV AgustaSimone Corsi+ 26.899
16NTSBo Bendsneyder+ 27.404
17KalexNicoló Bulega+ 30.319
18KalexLorenzo Dalla Porta+ 30.707
19KalexSomkiat Chantra+ 30.980
20KalexMarcel Schrötter+ 31.501
21KalexAndi Izdihar+ 47.953
22Speed UpXavier Cardelús+ 48.375
23NTSPiotr Biesiekirski+ 1:00.394

Results Spain

1KalexMarco Bezzecchi
2KalexJorge Martin+ 1.941
3KalexRemy Gardner+ 3.553
4KalexEnea Bastianini+ 4.494
5KalexLorenzo Baldassarri+ 4.648
6KalexLuca Marini+ 5.142
7KalexHéctor Garzó+ 5.224
8KalexNicoló Bulega+ 8.104
9KalexXavier Vierge+ 8.746
10Speed UpJorge Navarro+ 11.930
11Speed UpAron Canet+ 12.451
12KalexTetsuta Nagashima+ 13.209
13KalexMarcel Schrötter+ 13.585
14NTSBo Bendsneyder+ 15.528
15MV AgustaStefano Manzi+ 19.284
16KalexMarcos Ramirez+ 20.085
17KalexEdgar Pons+ 21.512
18KalexAndi Izdihar+ 22.965
19KalexThomas Lüthi+ 24.769
20KalexLorenzo Dalla Porta+ 34.173
21KalexKasma Kasmayudin+ 44.355
22NTSPiotr Biesiekirski+ 59.450

Results Spain

1KalexJorge Martin
2KalexHéctor Garzó+ 0.072
3KalexMarco Bezzecchi+ 0.204
4KalexMarcel Schrötter+ 0.689
5KalexLuca Marini+ 0.812
6KalexEnea Bastianini+ 2.329
7KalexRemy Gardner+ 8.973
8NTSBo Bendsneyder+ 9.720
9KalexNicoló Bulega+ 11.596
10KalexLorenzo Baldassarri+ 11.836
11KalexJoe Roberts+ 12.369
12KalexTetsuta Nagashima+ 13.041
13KalexXavier Vierge+ 13.495
14KalexSam Lowes+ 15.345
15KalexAugusto Fernández+ 15.577
16KalexThomas Lüthi+ 18.954
17MV AgustaSimone Corsi+ 26.947
18KalexSomkiat Chantra+ 36.336
19Speed UpHafizh Syahrin+ 42.068
20KalexKasma Kasmayudin+ 46.792
21NTSPiotr Biesiekirski+ 50.162

Results Portugal

1KalexRemy Gardner
2KalexLuca Marini+ 1.609
3KalexSam Lowes+ 3.813
4KalexMarco Bezzecchi+ 8.437
5KalexEnea Bastianini+ 8.646
6KalexJorge Martin+ 8.899
7KalexJoe Roberts+ 8.956
8KalexAugusto Fernández+ 9.568
9KalexLorenzo Baldassarri+ 10.367
10KalexXavier Vierge+ 11.084
11KalexMarcos Ramirez+ 11.199
12KalexMarcel Schrötter+ 16.864
13NTSBo Bendsneyder+ 16.998
14KalexTetsuta Nagashima+ 18.550
15Speed UpAron Canet+ 20.169
16KalexThomas Lüthi+ 22.918
17KalexLorenzo Dalla Porta+ 27.141
18KalexSomkiat Chantra+ 27.303
19MV AgustaStefano Manzi+ 27.340
20NTSDominique Aegerter+ 44.924
21Speed UpHafizh Syahrin+ 51.163

WM Standing

1L. Marini87
2E. Bastianini79
3J. Martin79
4T. Nagashima68
5M. Bezzecchi65
6S. Lowes59
7X. Vierge46
8A. Canet43
9R. Gardner41
10J. Roberts39
11M. Schrötter37
12T. Lüthi35
13L. Baldassarri34
14A. Fernández25
15J. Navarro19
16H. Syahrin17
17S. Manzi15
18J. Dixon12
19H. Garzó12
20N. Bulega11
21B. Bendsneyder5
22D. Aegerter4
23F. Di Giannantonio3
24S. Chantra3
25M. Ramirez1
26S. Corsi1

Results Spain

1EnergicaEric Granado
2EnergicaMatteo Ferrari+ 3.044
3EnergicaDominique Aegerter+ 3.299
4EnergicaLukas Tulovic+ 3.517
5EnergicaMatteo Casadei+ 4.082
6EnergicaJordi Torres+ 4.245
7EnergicaAlejandro Medina+ 4.906
8EnergicaXavier Simeon+ 5.475
9EnergicaJoshua Hook+ 5.795
10EnergicaMike Di Meglio+ 8.484
11EnergicaNiki Tuuli+ 8.791
12EnergicaTommaso Marcon+ 10.301
13EnergicaNiccolò Canepa+ 10.579
14EnergicaNiccolò Canepa+ 10.868
15EnergicaMaria Herrera+ 14.311
16EnergicaJakub Kornfeil+ 21.385
17EnergicaAlex De Angelis *+ 26.977

Results Spain

1EnergicaDominique Aegerter
2EnergicaJordi Torres+ 2.688
3EnergicaMatteo Casadei+ 3.759
4EnergicaAlex De Angelis+ 4.484
5EnergicaNiccolò Canepa+ 4.537
6EnergicaLukas Tulovic+ 5.980
7EnergicaMike Di Meglio+ 6.133
8EnergicaJoshua Hook+ 6.513
9EnergicaXavier Simeon+ 8.695
10EnergicaXavier Cardelús+ 10.583
11EnergicaMaria Herrera+ 13.594
12EnergicaJakub Kornfeil+ 13.641
13EnergicaEric Granado+ 1:37.947

Results San Marino

1EnergicaDominique Aegerter
2EnergicaJordi Torres+ 0.103
3EnergicaMatteo Ferrari *+ 0.075
4EnergicaMatteo Casadei+ 2.531
5EnergicaTommaso Marcon+ 6.578
6EnergicaNiccolò Canepa+ 7.695
7EnergicaAlejandro Medina+ 8.277
8EnergicaJoshua Hook+ 8.336
9EnergicaXavier Cardelús+ 8.553
10EnergicaAlessandro Zaccone+ 8.640
11EnergicaMaria Herrera+ 11.566
12EnergicaJakub Kornfeil+ 16.973
13EnergicaNiki Tuuli+ 17.538

Results San Marino

1EnergicaMatteo Ferrari
2EnergicaMatteo Casadei+ 0.996
3EnergicaJordi Torres+ 1.098
4EnergicaNiccolò Canepa+ 3.907
5EnergicaAlessandro Zaccone+ 4.619
6EnergicaMike Di Meglio+ 6.046
7EnergicaEric Granado+ 6.097
8EnergicaAlex De Angelis+ 6.775
9EnergicaAlejandro Medina *+ 6.672
10EnergicaXavier Cardelús+ 7.042
11EnergicaMaria Herrera+ 7.868
12EnergicaNiki Tuuli *+ 11.514
13EnergicaJakub Kornfeil+ 12.652
14EnergicaXavier Simeon+ 15.533
15EnergicaLukas Tulovic+ 27.210
16EnergicaDominique Aegerter+ 38.363

Results France

1EnergicaJordi Torres
2EnergicaMike Di Meglio+ 0.116
3EnergicaNiki Tuuli+ 0.557
4EnergicaJoshua Hook+ 1.925
5EnergicaTommaso Marcon+ 4.296
6EnergicaEric Granado+ 4.590
7EnergicaMaria Herrera+ 6.514
8EnergicaAlejandro Medina *+ 6.201
9EnergicaAlessandro Zaccone+ 11.875
10EnergicaLukas Tulovic+ 12.419
11EnergicaXavier Cardelús+ 13.262
12EnergicaAlex De Angelis+ 14.087
13EnergicaJakub Kornfeil *+ 23.207
14EnergicaDominique Aegerter+ 59.643

Results France

1EnergicaNiki Tuuli
2EnergicaMike Di Meglio+ 0.166
3EnergicaJoshua Hook+ 1.294
4EnergicaDominique Aegerter+ 2.353
5EnergicaMatteo Ferrari+ 6.017
6EnergicaJordi Torres+ 6.490
7EnergicaNiccolò Canepa+ 10.066
8EnergicaXavier Simeon+ 10.472
9EnergicaMaria Herrera+ 10.663
10EnergicaXavier Cardelús+ 11.101
11EnergicaLukas Tulovic+ 11.298
12EnergicaAlessandro Zaccone+ 12.327
13EnergicaMatteo Casadei+ 20.842
14EnergicaAlex De Angelis+ 20.954
15EnergicaJakub Kornfeil *+ 24.376

WM Standing

LATEST NEWS